PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Obecná ustanovení

 

Chorvatské turistické sdružení (dále: HTZ) je nositelem práva vytvářet a/nebo zveřejňovat obsah a spravovat internetové stránky (internetový portál) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (v dalším textu: Internetové stránky).

 

Osoba, která používá Internetové stránky (dále: Uživatel), jejich používáním bezpodmínečně souhlasí s aplikací těchto Podmínek používání, přičemž se míní, že je tato osoba schopna přijmout tyto Podmínky používání a že chápe všechna rizika spojená s používáním zde zveřejněného a dostupného obsahu.

 

Používání obsahu dostupného na Internetových stránkách (bez ohledu na to, zda je volně přístupný jakémukoliv Uživateli, nebo je omezeně přístupný užitím ochranných systémů a aplikací informační technologie) je dovoleno výlučně způsobem a dle podmínek určených těmito Podmínkami používání.

 

Jakékoliv jiné používání obsahu dostupného na těchto internetových stránkách podléhá odpovídající právní ochraně a aplikaci odpovídajících a právně dovolených opatření vůči Uživateli a/nebo třetí osobě, která má užitek z takovéhoto používání zde přístupného obsahu.

 

Zveřejněný obsah

 

Obsahem zveřejněným a dostupným na Internetových stránkách se rozumí text, grafika, ochranné značky, loga, fotografie, fonogramy, videogramy a jiné audiovizuální materiály počítačové aplikace a databáze, stejně jako všechny ostatní informativní a technické materiály, bez ohledu na způsob znázornění, zveřejnění nebo jejich dostupnosti Uživateli. 

 

Právo intelektuálního vlastnictví

 

Obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách je chráněn předpisy práva intelektuálního vlastnictví, takže každé jeho neoprávněné používání může představovat podnět pro zahájení řízení na ochranu práv proti Uživateli ze strany HTZ nebo třetí osoby, která je oprávněným nositelem autorských práv.

HTZ umožní při zveřejnění autorského materiálu uvedení jména autora materiálu respektive nositele autorských práv, a to způsobem, kterým je to optimálně možné učinit bez větších nákladů nebo implementace zvláštních technických řešení.

 

Dostupnost Internetových stránek

 

HTZ nemůže ručit za dostupnost Internetových stránek v jakoukoliv dobu a prostřednictvím jakéhokoliv zařízení a prohlížeče i každého komunikačního spojení. Internetové stránky mohou být dočasně nebo déle, zcela nebo částečně nedostupné z důvodů technické i jiné povahy (údržba, chyba, nedostupnost komunikačních spojení, vyšší moc, rozhodnutí orgánu veřejné správy apod.). HTZ nemůže být považováno odpovědným za jakoukoliv újmu způsobenou nedostupností Internetových stránek. HTZ může Internetové stránky v jakoukoliv dobu jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv podobě změnit, včetně změny vizuální identity, designu a architektury, systému správy obsahu a jiných aplikačních řešení spjatých s fungováním Internetových stránek.

 

Povaha zveřejněného obsahu a odpovědnost HTZ

 

Obsah zveřejněný a dostupný prostřednictvím těchto Internetových stránek je výlučně informativní povahy a je získán ze zdrojů, které HTZ považuje za spolehlivé, bez jakékoliv záruky HTZ, jakéhokoliv druhu, výslovné či tiché, že je tento obsah přesný, aktuální, úplný a/nebo vhodný k nějakému určitému účelu či určitému způsobu používání. Uvedený obsah Uživatel používá výhradně na vlastní odpovědnost a HTZ není možno považovat za odpovědné za jakoukoliv újmu vzniklou používáním nebo interpretací téhož.

Zveřejněný obsah a informace v žádném smyslu nepředstavují obchodní nabídku, ani výzvu k předložení obchodní nabídky, či jakoukoliv jinou transakci v souvislosti se zveřejněným obsahem nebo informacemi.

 

Způsob a účel používání obsahu

 

HTZ dává Uživateli omezené, nepřenosné a nevýhradní povolení, aby si prohlížel, vytiskl, zkopíroval nebo jiným způsobem používal obsah těchto internetových stránek, a to výlučně pro své osobní a nekomerční užívání, respektive za účelem propagace Chorvatska jako turistické destinace, pod podmínkou, že takto stažený materiál žádným způsobem (včetně zveřejnění na internetových stránkách morálně nepřiměřeného obsahu) nemění ani nehyzdí a že u staženého materiálu uvede HTZ jako zdroj a jméno autora uvedeného materiálu.

Jakýkoliv jiný způsob nebo účel použití obsahu je dovolen výhradně s předchozím písemným souhlasem HTZ a/nebo jiného právoplatného nositele autorských práv k materiálu, a to výhradně osobou, jíž byl takovýto souhlas dán a za účelem uvedeným v tomto souhlasu.

 

Způsob přístupu na Internetové stránky a k zveřejněnému obsahu

 

Přístup na Internetové stánky je umožněn neomezenému počtu osob s odpovídajícím počítačovým vybavením a internetovým spojením. HTZ si vyhrazuje právo, aby v určitých případech (údržba, chyby, nedostupnost komunikačních spojení, vyšší moc, rozhodnutí orgánu veřejné správy apod.) dočasně či déle, zcela nebo částečně omezilo způsob a možnost přístupu na Internetové stránky zcela nebo částečně, jak všem Uživatelům, tak i jednotlivým Uživatelům nebo skupině Uživatelů. V každém z uvedených případů HTZ nemůže být považováno odpovědným za jakoukoliv újmu způsobenou omezením přístupu na Internetové stránky a k zveřejněnému obsahu.

Při vstupu na Internetové stránky a přístupu k jejich obsahu je Uživatel povinen používat standardní technické vybavení a obvyklé standardy a způsoby přístupu na Internetové stránky.

Obsah zveřejněný na Internetových stránkách je možno si prohlížet jen při užití dovolených metod informační technologie, takovým způsobem a v takovém množství a míře, která je standardní pro fyzickou osobu Uživatele. Jakýkoliv jiný způsob vyhledávání a/nebo používání obsahu, kterým se obcházejí ochranné systémy a aplikace informační technologie, nebo se při něm používají určité aplikace a nástroje pro simultánní stahování množství dat, které není standardní pro fyzickou osobu Uživatele, představuje porušení ochranného práva HTZ, za což Uživatel nese náležitou hmotnou, trestní nebo přestupkovou odpovědnost.

 

Díla třetích osob

Internetové stránky mohou obsahovat díla třetích osob, jako jsou fóra, spořiče obrazovky, aplikace apod., která mohou třetí osoby samostatně stahovat nebo vytvářet.

HTZ neručí za to, že se na takováto díla vůbec nevztahují práva třetích osob, zvláště v souvislosti s intelektuálním vlastnictvím.

Z uvedených důvodů HTZ nenese odpovědnost za újmu, která by Uživateli mohla vzniknout používání děl třetích osob v jakémkoliv smyslu, bez ohledu na skutečnost, zda tato újma vyplývá z požadavků třetích osob nebo nesprávného fungování stažených materiálů.

 

Právo na změnu obsahu

 

HTZ si vyhrazuje právo na změnu, odstranění (dočasné i trvalé) jakéhokoliv materiálu nebo služby na Internetových stránkách, a to bez povinnosti předchozího upozornění a v jakékoliv chvíli, přičemž nemůže být považováno odpovědným za jakoukoliv újmu způsobenou v důsledku této aktivity.

 

Odkazy na vnější zdroje

 

Tyto internetové stránky obsahují i informace třetích osob a/nebo odkazy na jiné internetové zdroje. HTZ v žádném případě neodpovídá za obsah na vnějších zdrojích dat, do nichž mohou vést odkazy z těchto internetových stránek, ani neodpovídá za, respektive neodkazuje na způsob a podmínky používání těchto zdrojů.

HTZ nemůže zaručit ani dostupnost vnějších zdrojů nebo správné fungování odkazů na ně, ani nemůže být považováno za odpovědné za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku používání takovýchto zdrojů nebo přístupu k nim. Uživatel je povinen samostatně rozhodovat o tom, zda a jakým způsobem k nim přistoupí prostřednictvím odkazů na těchto Internetových stránkách, je samostatně odpovědný za takovéto aktivity a je si vědom důsledků, které může mít jejich provozování.

 

Ochrana soukromí a shromažďování údajů o Uživatelích

 

HTZ respektuje soukromí všech Uživatelů těchto internetových stránek. Data z procesu registrace a další údaje o Uživateli nebude poskytovat k nahlédnutí třetí straně, ani nebudou třetí straně přístupné, s výjimkou případu, kdy je takováto povinnost regulována platnými předpisy.

 

HTZ může v souladu se zákonem shromažďovat určitá data o Uživatelích získaná během používání těchto Internetových stránek. Takto shromážděná data HTZ používá výhradně za účelem zkvalitnění funkčnosti těchto Internetových stránek a jejich obsahu, aby jej dodatečně zaměřila a přizpůsobila uživatelům. Může je ovšem používat i k jiným aktivitám, včetně propagace chorvatského cestovního ruchu, respektive plnění úkolů HTZ, což zvláště zahrnuje, ale neomezuje se na:

-          vypracovávání analýz zvyků a preferencí Uživatelů pro potřeby výzkumu trhu a optimalizace Internetových stránek (včetně analýz získaných prostřednictvím nástrojů třetích osob, např. Google Analytics apod.)

-          přizpůsobení Internetových stránek novým a odlišným technickým řešením nebo potřebám Uživatelů

-          optimalizaci intuitivnosti a snadnějšího užívání a přístupu k obsahu

-          remarketing uživatelských požadavků respektive retargeting Uživatelů za účelem propagace chorvatského cestovního ruchu.  

 

Za účelem shromažďování určitých údajů o aktivitách nebo požadavcích Uživatelů může HTZ používat zvláštní malé datotéky, „koláčky“ (cookies), které se ukládají do počítače Uživatele a slouží k realizaci určitých cílů. HTZ v souladu s uvedenými skutečnostmi zveřejňuje i odpovídající Politiku používání „koláčků“ (cookie policy), která je zveřejněna na Internetových stránkách, a s níž se Uživatel odpovídajícím způsobem seznamuje, když na ně vstupuje poprvé. Politika používání „koláčků“ (cookie policy) popisuje, které druhy „koláčků“ a za jakým účelem HTZ používá, přičemž Uživatele odkazuje na možnost, aby buď používání „koláčků“ odmítl, nebo aby s ní souhlasil, čímž přistupuje na způsob a účel jejich používání. V takovém případě nemůže HTZ považovat odpovědným za jakoukoliv újmu způsobenou ukládáním a používáním „koláčků“ způsobem a za účelem, s nimiž Uživatel souhlasil tím, že přistoupil na Politiku používání „koláčků“ (cookie policy).

Politika používání „koláčků“ (cookie policy) se zveřejňuje odděleně od Podmínek používání, ale představuje jejich nedílnou součást.

 

U příležitosti vstupu Uživatele na Internetové stránky může HTZ dočasně uložit jeho IP adresu. IP adresy se mohou ukládat a používat výhradně kvůli sledování aktivit Uživatele na Internetových stránkách (activity log) za účelem odhalení porušení zákonných předpisů nebo Podmínek používání, dokazování nezákonných či jiných nepřípustných aktivit. Údaje o IP adresách a sledování aktivit Uživatele mohou být v jakoukoliv dobu předány příslušným orgánům veřejné správy za účelem ustanovení jakékoliv na zákoně založené odpovědnosti Uživatele. Ukládání IP adresy a údajů o aktivitách Uživatele má dočasný ráz, přičemž trvá maximálně jeden měsíc.

 

HTZ se zavazuje, že bude v souladu s platnými předpisy chránit soukromí Uživatelů těchto Internetových stránek, kromě situace, kdy jsou porušovány tyto Podmínky používání, nebo v případě, kdy Uživatel jedná způsobem, který je v rozporu s pozitivními předpisy.

 

Vyloučení (opting out)


Ve standardním nastavení vyhledávání webové stránky návštěvníci jsou sledovány službou Google Analytics aby byly vytvořeny anonymní statistické údaje, které se používají ke zlepšení uživatelských zkušeností.

Můžete si zvolit, že nebudete sledováni (vyloučení). Pokud změníte názor, můžete zvolit možnost, abyste opět byli sledováni (zapnutí).


Preferenční volba Nechci být sledován


Nechci být sledován je funkce, která uživatelům umožňuje, aby nebyli internetovými stránkami sledováni za žádným účelem, tj. ani za účelem analýzy, reklamy či sociálních platforem. Možnost Nechci být sledován je k dispozici v celé řadě prohlížečů včetně:

 

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    jestliže ve svém prohlížeči aktivujete funkci Nechci být sledován, služba Google Analytics bude respektovat vaši volbu;
•    jestliže zvolíte funkci Nechci být sledován, nebudete sledováni. Jedná se o vrstvu, která doplňuje vypnutí shromažďování a analýzy dat pro vytváření statistických údajů pro naši webovou stránku;
•    jestliže nejste zvolili funkci Nechci být sledován, ale se rozhodnete odhlásit, bude na vašem prohlížeči uložen cookie soubor piwik_ignore. Žádní návštěvníci s cookie souborem piwik_ignore sledováni nejsou službou Google Analytics;
•    jestliže jste na svém prohlížeči deaktivovali všechny soubory cookies, budeme i nadále shromažďovat některé obecné informace o vašem vyhledávání (např. počet návštěvníků našich stránek), avšak údaje, které se vás týkají, budou méně přesné (nevyužívají se „Piwik cookies“).

 

Registrovaní uživatelé

 

HTZ může zpřístupnit určitou část obsahu pouze registrovaným Uživatelům.

Při registrování na těchto internetových stránkách je Uživatel povinen podstoupit proces registrace, uvést pravdivá data a vybrat si uživatelské jméno a heslo.

 

HTZ si vyhrazuje právo zrušit či odmítnout možnost používání uživatelského účtu a/nebo jedné či více služeb, k nimž je Uživatel registrován, a to bez předchozího upozornění nebo/a vysvětlení.

 

HTZ nenese odpovědnost za újmu vzniklou zrušením uživatelského účtu nebo/a jedné či více služeb, k nimž je Uživatel registrován, ani za újmu vzniklou neoprávněným použitím uživatelského účtu ze strany třetích osob.

 

Bezpečnostní ustanovení

 

Kdyby dodatečně vyšlo najevo, že je některé z ustanovení v těchto Podmínkách používání neplatné, tato skutečnost nebude mít žádný účinek na ostatní ustanovení Podmínek používání, která zůstávají v platnosti.

 

Řešení sporů a směrodatné právo

 

Všechny eventuální spory v souvislosti s těmito Podmínkami používání, včetně sporů spjatých s otázkou jeho vzniku, obsahu a zániku, budou pokud možno řešeny smírčí cestou. V případě, že se to stranám sporů nepodaří, pak spor spadá do pravomoci věcně příslušného soudu v Záhřebu.

 

Tyto Podmínky používání byly sestaveny v souladu s chorvatským právním řádem, pročež se na ně a na spory, které z nich mohou pramenit, vztahuje chorvatský právní řád, s výjimkou ustanovení chorvatského právního řádu o odkazování na právní řád třetí strany (renvoi) v části, kde to umožňují mezinárodní předpisy.

 

Změny podmínek používání

 

HTZ si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek používání v jakékoliv chvíli, přičemž není ani nebude odpovědné za případné důsledky vzešlé z takovýchto změn. Uvedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění na těchto Internetových stránkách.